Všeobecné obchodné podmienky Renat.sk plus, spol. s r.o. www.159.sk

 
I. Vymedzenie pojmov
1) Poskytovateľ www.159.sk web hosting, email hosting, registrácia domény a tvorba web stránky 
zodpovedná osoba: Roman Náhlovský
Renat.sk plus, spol. s r.o.
Tatranská 58
97411 Banská Bystrica
Slovenská republika
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel. 0905 108 138
IČO: 50562916
DIČ: 2120372320
IČ DPH: Firma nie je platiteľom DPH
2) Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ
3) Klient spotrebiteľ je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
4) Klient podnikateľ je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov:
– osoba zapísaná v obchodnom registri,
– osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
– osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
– fyzická osoba, ktorá vykonáva výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
5) Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
6) Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
7) Zmluva – zmluva o vytvorení webovej stránky, zmluva o poskytovaní webhostingových služieb, resp. akákoľvek iná zmluva uzatvorená medzi Renat.sk plus, spol. s r.o. a Klientom
8) Klient – subjekt, ktorý so spoločnosťou Renat.sk plus, spol. s r.o. uzatvoril Zmluvu.
9) Internetová stránka - stránka umiestnená na médiu zaradenom v celosvetovej internetovej sieti.
10) Webstránka Dielo – webová stránka vytvorená spoločnosťou Renat.sk plus, spol. s r.o. na základe Zmluvy pre Klienta.
11) Vytvorenie webstránky - vytvorenie dizajnu stránky, začlenenie základu obsahu (textov, obrázkov, videí a pod.) dodaného Klientom vo forme a kvalite dodanej Klientom.
12) Redakčný systém - publikačný systém určený na správu vytváranie, úpravy, publikáciu, a pod. obsahu web stránok k tomuto účelu používame systém Joomla a šablóny od f. JoomlaShaper
13) Webhostingové služby - najmä služby súvisiace s umožnením zriadenia a prevádzkovania webstránok a/alebo schránok elektronickej pošty, v rámci prenájmu strojového času. Vytvorenie web hostingového priestoru je v cene hostingu, zrušenie web hostingového priestoru je fakturované cenou 19€
14) Doménové služby - najmä služby spočívajúce v registrácii resp. aj/alebo predĺžení platnosti doménového mena na základe platných pravidiel registrácie príslušného registra domén. Doména je registrovaná na zákazníka, ďalšia faktúra za doménu bude posielaná registrátorom. 
15) Služby - najmä webhostingové alebo doménové služby, grafické, administrátorské, programátorské práce, copywriting atď
16) Server - počítač trvalo pripojený k internetu, schopný pracovať v reálnom čase pre viac užívateľov naraz.
17) Prenájom strojového času - poskytnutie časti výpočtovej kapacity servera na spracovanie dát a zobrazenie výsledkov spracovania na počítači. Na základe tejto zmluvy je Klientovi v danom okamihu poskytnutá len čiastková kapacita počítača v závislosti od využívania daného počítača aj inými klientmi.
18) Prevádzkovanie webstránok - spracovanie dát Klienta, v rámci prenájmu strojového času servera, programovými prostriedkami Renat.sk plus, spol. s r.o. v prospech Klienta a tretích osôb.
19) Prevádzkovanie schránok elektronickej pošty - spracovanie dát - odovzdávanie textových, obrazových správ, odovzdávanie dátových súborov, v rámci prenájmu strojového času servera, programovými prostriedkami Renat.sk plus, spol. s r.o. v prospech klienta a tretích osôb.
20) Doménové meno DM - menný názov webstránky, ktorý je registrovaný správcom domény najvyššej úrovne Renat.sk, spol. s r.o. je registrátor domén pod menom RENA-0075
21) Registrácia domény - uzavretie zmluvy o doméne medzi klientom, resp. Renat.sk plus, spol. s r.o. na jednej strane a registrátorom DM
22) Technická prestávka - je plánovaný stav, kedy Poskytovateľ po nevyhnutnú dobu obmedzí alebo vylúči možnosť využívania poskytovaných služieb Klientom. Technická prestávka slúži na zabezpečenie bezproblémového využívania poskytovaných služieb.
23) Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1 Odbor výkonu dozoru tel. č. 048/412 49 69 fax č. 048/412 46 93
24) Akcia doména .sk prvý rok xy€ - pokiaľ je v akcii doména platí to v prípade, že je web stránka hosťovaná na našom serveri, v prípade zrušenia hostingového konta bude doména do fakturovaná v plnej cene.
25) Akcia doména .eu prvý rok xy€ - pokiaľ je v akcii doména platí to v prípade, že je web stránka hosťovaná na našom serveri, v prípade zrušenia hostingového konta bude doména do fakturovaná v plnej cene.

II. Všeobecné ustanovenia
1) Nasledovné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb prostredníctvom webovej stránky www.159.sk
2) Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bezvýhradne súhlasí.
4) Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.
5) V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
6) Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:
– zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
– zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
– zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
– zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.

III. Záručná doba – Zodpovednosť za vady
Poskytovateľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa podmienok Zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré Dielo má v čase jeho odovzdania Klientovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela nezodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli vady spôsobené z dôvodov na strane Klienta.
Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré sú spôsobené zmenou technických parametrov poskytovateľov iných internetových služieb (najmä webhosting, doménové meno, iné internetové služby) a tiež ktoré sú spôsobené vplyvom hackerských útokov na webstránku.
Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela Klientovi.
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má Klient právo požadovať a Poskytovateľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
Nárok na bezplatné odstránenie vád zaniká, ak Klient poverí správou alebo opravou diela osobu odlišnú od Poskytovateľa resp. ak Klient vykoná zmeny a aktualizácie údajov diela bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa.
Klient sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou alebo vo forme elektronickej pošty (e-mailu) adresovanou kontaktnej osobe podľa Zmluvy.

IV. Komunikácia medzi zmluvnými stranami
Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha v elektronickej forme prostredníctvom e-mailov Klienta a Poskytovateľa objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, zasielanie zálohových faktúr a podobne. Kontaktná e-mailová adresa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná.
Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto VOP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane písomne.

V. Cena diela, služby a platobné podmienky
Klient sa zaväzuje platiť poskytovateľovi poplatky za poskytnuté služby vo výške podľa aktuálneho cenníka tvorby web stránok a cenníka služieb súvisiacich s webhostingovými službami.
Poplatky sú splatné ročne, doména sa platí 1x ročne hostingový priestor 1x ročne vopred, ak nie je dohodnuté inak. Poskytovateľ ich bude účtovať faktúrami alebo predfaktúrami so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia. Dátum splatnosti uvedený na faktúre znamená deň, kedy je už platba pripísaná na účet.
Pokiaľ zákazník nezaplatí faktúru včas, vyhradzuje si poskytovateľ právo účtovať zákazníkovi úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Ak zákazník nesplní svoju povinnosť ani do 15 dní po splatnosti faktúry (resp. predfaktúry), má poskytovateľ právo pozastaviť poskytovanie služieb. Pozastavenie poskytovania služieb nezakladá zákazníkovi nárok na vrátenie zaplateného poplatku.

VI. Práva a povinností zmluvných strán pre hostingovú službu
Poskytovateľ zabezpečuje technický dohľad a servis súvisiaci so zabezpečením prevádzky všetkých objednaných služieb pre Klienta.
Poskytovateľ má právo uskutočniť na serveroch a ostatných zariadeniach plánovanú odstávku (s pravidla sa tak môže konat nedeľu) a to v rozsahu nevyhnutnom na uskutočnenie potrebných bezpečnostných upgradov alebo zalohy softvéru a údržby a výmeny hardvéru.
Poskytovateľ zabezpečí nepretržité poskytovanie dátového priestoru a sprístupnenie jeho obsahu v počítačovej sietí Internet a služby world wide web. Rovnako sa poskytovateľ zaväzuje na nepretržité poskytovanie všetkých ostatných služieb objednaných a špecifikovaných v zmluve.
Klient má právo vybrať si ľubovoľnú doménu z ponuky poskytovateľa v súlade s pravidlami registrácie domén, ktoré vydáva príslušný správca domény najvyššej úrovne. Poskytovateľ po prijatí príslušného poplatku od Klienta zabezpečí registráciu a prevádzku Klientom zvolenej domény v súlade so službami, objednanými Klientom. Klient nadobúda všetky dispozičné práva na ním zvolené doménové meno. Poskytovateľ je technickým správcom domény.

Všetky služby poskytované poskytovateľom môžu byť využívané v rámci zákonov Slovenskej republiky. Klient plne zodpovedá za technickú a obsahovú správnosť prideleného diskového priestoru. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu voči Klientovi alebo tretím osobám, spôsobenú konaním Klienta v rozpore so zákonom alebo s touto zmluvou.

Klient sa zaväzuje neumiestňovať na objednaný diskový priestor nasledujúci obsah:
- stránky nadmerne preťažujúce linky a stroje, na ktorých sú prevádzkované
- erotický a pornografický materiál
- warez stránky alebo stránky propagujúce warez
- www stránky ponúkajúce dáta chránené zákonom o duševnom vlastníctve, autorskými právami alebo patentmi bez súhlasu autora
- stránky zameriavajúce sa na spam
- dáta, ktoré nie sú v súlade s právnym poriadkom SR, najmä propagujúce fašizmus, rasizmus, pedofíliu, alebo inak orientovaný obsah, ktorý by bol v rozpore s Listinou základných práv a slobôd.

Klient sa zaväzuje, že:
- nebude používať informácie získané prostredníctvom služby, pokiaľ sú tieto informácie chránené zákonom o duševnom vlastníctve, autorskými právami alebo patentmi
- nebude sa neoprávnene pokúšať preniknúť do prístupových účtov iných zákazníkov alebo do systému poskytovateľa,

Ak Klient nedodrží zmluvné podmienky a umiestni na server uvedený obsah týchto VOP, zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 540€,- Zároveň uhradí všetky náklady súvisiace s nadmerným prenosom dát, ako aj iné náklady, vyplývajúce poskytovateľovi z nedodržania zmluvných podmienok zákazníkom.
Nedodržanie ustanovení v týchto VOP zakladá poskytovateľovi právo na okamžité zastavenie poskytovania objednanej služby.
K zmene v osobe Klienta môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k platnej Zmluve.
Klient nie je oprávnený poskytovať za odplatu alebo bezplatne služby poskytované poskytovateľom tretej osobe bez písomného súhlasu poskytovateľa.
Poskytovateľ Klientovi neručí za žiadne prípadné škody alebo ušlý zisk spôsobené výpadkom, nefunkčnosťou alebo čiastočnou nefunkčnosťou služby.

Postihy za neuhradenie faktúry
- 7 dni po dátume splatnosti deaktivovanie stránky, zákaz prístupu do systému.
- 14 dní po dátume splatnosti faktúry, vymazanie databázy internetovej stránky a a jej obsahu.
Klient je povinný za poskytnuté služby uhradiť ceny podľa cenníka až do času deaktivovania stránky, alebo zákazu prístupu do systému a to bez ohľadu na to, či tieto služby využíval, alebo nie. Prevádzkovateľ v takomto prípade vystaví Klientovi zálohovú faktúru na doplatok alikvótnej čiastky až do času deaktivovania stránky, alebo zákazu prístupu do systému. Splatnosť zálohovej faktúry je 15 dní.


Ukončenie služby, odstúpenie od zmluvy
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu ukončiť poskytovanie služby.
Pri ukončení služby može Prevádzkovateľ brať ohľad aj na tieto dôvody ukončenia služby:
- stránky porušujú zákony štátu, v ktorom sa služba prevádzkuje alebo sú v rozpore s dobrými mravmi, ponúkajúce pornografický materiál (obrázky, video, text),
- na stránkach je ponúkaný nelegálne získaný softvér alebo podobné produkty, za účelom jeho predaja alebo poskytovania tretím osobám,
- obsah stránok poškodzuje dobré meno prevádzkovateľa,
- stránky nie sú aktívne, táto podmienka neplatí pre platiacich Klientov
- používateľ porušuje VOP používania služby
- klient porušuje podmienky spoločnosti Google pre inzerciu v reklamnom systéme Google AdWords alebo v Google AdSense
- stránky sú zamerané na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spam), či verejné chat-stránky
- stránky extrémne preťažujú serverové systémy
- stránky obsahujú nadmerné množstvo filmových a hudobných súborov (mp3, mpeg, avi, atď.).
Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch nie je Prevádzkovateľ služby povinný vrátiť predplatné za objednané a uhradené služby
V prípade ukončenia služby pred uplynutím predplateného obdobia na základe žiadosti Klienta, nie je Prevádzkovateľ služby povinný vrátiť predplatné objednanej a zaplatenej služby

VII. Reklamácia
Klient je oprávnený podať reklamáciu:
1) na správnosť faktúry v prípade, ak má dôvodné podozrenie, že Poskytovateľ nevystavil faktúru za Dielo v súlade so Zmluvou a dohodnutou cenou,
2) týkajúcu sa kvality funkčnosti zhotoveného Diela. Klient musí uplatniť reklamáciu v 30-dňovej lehote odo dňa, kedy nastala skutočnosť odôvodňujúca reklamáciu, inak právo zaniká. Reklamáciu musí Klient uplatniť e-mailom na e-mailovej adrese Poskytovateľa a to Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomne na adrese Poskytovateľa. Konkrétne kontaktné údaje Poskytovateľa sú uverejnené na jeho webovej stránke www.159.sk alebo na faktúre.
V reklamácii musí Klient uviesť svoje identifikačné údaje a jasne opísať čoho sa reklamácia týka. V prípade reklamácie správnosti úhrady za zhotovené Dielo musí Klient uviesť číslo faktúry a fakturačné obdobie, ktorého sa reklamácia týka.
Uplatnenie reklamácie na prešetrenie správnosti výšky úhrady faktúry nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje Klienta povinnosti uhradiť faktúru do dňa jej splatnosti uvedenej na faktúre.
V prípade kladného vybavenia reklamácie Poskytovateľ zúčtuje oprávnene reklamovanú cenu za Dielo v najbližšom zúčtovacom období, prípadne obdobiach až do zaplatenia celej oprávnene reklamovanej ceny Diela.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality Diela spôsobili
- okolnosti vylučujúce jeho zodpovednosť
- neodborné alebo neoprávnené zásahy Klienta do Diela alebo inými tretími osobami, ktorým Klient umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojim nedbanlivostným konaním, takýto zásah.
- klient nedodal vopred dohodnuté textové, alebo obrázkové materiáli potrebné pre vytvorenie prípadne na dokončenie Diela.
- ak Klient na začiatku vytvorenia Diela nedodal presný popis, prípadne nákres diela a následne po vytvorení kostry Diela reklamuje, že si to predstavoval inak.

Reklamačný protokol slúži na zabezpečenie správneho posúdenia pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií vád objednanej služby.
VZOR REKLAMAČNÉHO PROTOKOLU - si môžete stiahnuť TU reklamacny_protokol.pdf

VIII. Záverečné ustanovenia
Práva a povinnosti Kupujúci a Prevádzkovateľ sa riadia Zmluvou (Objednávkou) a týmito VOP.
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke Prevádzkovateľa. Deň zverejnenia je 02.09.2018, posledná úprava 23.02.2021
Meniť alebo dopĺňať, alebo obmieňať obsah Objednávky/diela je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné až po odsúhlasení oboma zmluvnými stranami.
Neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia týchto VOP nemá za následok neplatnosť alebo nevykonateľnosť ich ostatných ustanovení.
V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ibaže je v Zmluve uvedené inak. Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Zhotoviteľa a zaplatením zálohovej faktúry za Dielo Kupujúcim. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na účet Prevádzkovateľa.

02.09.2018 Renat.sk plus, spol. s r.o.